Statut

 

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

„Jedenastka” w Jeleniej Górze

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

Uczniowski Klub Sportowy „Jedenastka” zwany dalej „Klubem” jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców, nauczycieli i sympatyków.

§ 2

 1. Terenem działania Klubu jest miasto Jelenia Góra

 2. Siedzibą Klubu jest Szkoła Podstawowa nr 11

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 4 ustawy o sporcie i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

§ 4

 1. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.

 2. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sportowych.

§ 5

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak o znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2

Cel i środki działania

§ 6

Celem Klubu jest:

 1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.

 2. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.

 3. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.

 4. Upowszechnienie właściwych postaw w zakresie ochrony zdrowia, higieny życia codziennego oraz promocji zdrowia.

 5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

 6. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości w realizacji zadań sportowych Klubu.

§ 7

Klubu realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, radą szkoły, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.

§ 8

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Klubu dzielą się na:

a) zwyczajnych,

b) wspierających.

§ 10

 1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkoły, rodzice i nauczyciele, którzy złożą pisemną deklarację i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.

 2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie Zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

 3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszenia, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków praz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. Jeżeli jednak stowarzyszenie zrzesza wyłącznie małoletnich, mogą oni wybierać i być wybieranym.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z zastrzeżeniem § 10 pkt 2-3.

 2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.

 3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.

 4. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 12

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno – finansowa dla Klubu.

§ 13

Członkowie wspierający mają prawo do:

 1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu.

 2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec Klubu.

 3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 14

Do obowiązków członków zwyczajnych i wspierających należy:

 1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.

 2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.

 3. Godne reprezentowanie barw Klubu.

§ 15

Członkostwo w Klubie ustępuję poprzez:

 1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.

 2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

  a) umyślnego naruszenia postanowień statutu,

  b)nie brania udziału w działalności we współzawodnictwie sportowym.

  c)naruszenie warunków bezpieczeństwa oraz innych postanowień.

  d) zalegania ze składkami przez okres 6 m-cy.

 3. Rozwiązanie się Klubu.

 4. Od uchwały Zarządu o skreślenie z listy członków przysługuje w terminie 30 dni odwołanie do Walnego Zabraniem którego uchwała jest ostateczna.

Rozdział 4

Władze Klubu

§ 16

Władzami Klubu są:

 1. Walne zebranie Członków

 2. Zarząd

 3. Komisja Rewizyjna

Kadencja władz trwa 4 lata.

Wybór władz następuję w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków.

Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykła większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 17

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo -Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd raz na 4 lata.

 3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.

 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

  a) z własnej inicjatywy,

  b)na wniosek Komisji Rewizyjnej,

  c) na wniosek co najmniej 1/3 ogółu członków stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się nie później niż w terminie 45 dni od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 18

 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

  a) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,

  b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

  c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,

  d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

  e)uchwalanie zmian statutu,

  f) podejmowanie uchwał w kwestii rozwiązywania stowarzyszenia oraz przeznaczenia majątku likwidowanego stowarzyszenia,

  g) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów,

 2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

 3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 19

 1. Zarząd Klubu składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa i Członków.

 2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

 3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 2/3 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa.

 4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi.

§ 20

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:

a) reprezentowanie przez Prezesa Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu, tak wobec administracji państwowej, banków jak i osób fizycznych,

b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,

c) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

d) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,

e) przyjmowanie i skreślanie członków,

f) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

g) składanie sprawozdań z działalności Klubu.

§ 21

 1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź sam zrezygnował z pełnienia funkcji.

 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności Prezesa.

 3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

 4. Rezygnacja członka zarządu obligatoryjnie musi być rozpatrzona na najbliższym Walnym Zebraniu Klubu.

§ 22

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.

 3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

 4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.

 5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

  a) przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,

  b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określanie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

  c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Członków oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

  d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowania uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,

  e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

§ 23

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

 1. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuję Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności Przewodniczącego.

 2. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

§ 24

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/2 pochodzących z wyboru.

Rozdział 5

Wyróżnienia i kary

§ 25

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu.

§ 26

 1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu – Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu – prawo wymierzania następujących kar:

  a) upomnienia,

  b) nagany,

  c) zawieszenia w prawach członka na okres 6 miesięcy,

  d) wykluczenia.

 2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkami Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.

 3. Uchwała Walnego Zebrania Członków o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 6

Majątek i fundusze Klubu

§ 27

 1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze:

  a) składki członkowskie oraz wpisowe,

  b) dotacje budżetowe na zadania zlecone,

  c) darowizny, zapisy, spadki osób prawnych oraz fizycznych,

  d) dochody ze sprzedaży majątku,

  e) majątek.

§ 28

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch spośród następujących : Prezesa i Księgowego.

Rozdział 7

Zmiana statutu i rozwiązywanie się Klubu

§ 29

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 30

 1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.

  UKS Jedenastka

  UKS Jedenastka